سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
المعجم الفقهی  
تایپیست 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه ام القری 
محقق  
 
 
تحقیقاتی 
همکاری 
موسسه شهید محراب 
محقق  
 
 
تحقیقاتی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
استاد مشاور 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
استاد مشرف 
 
 
اجرائی